ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (สกสค.)
552  หมู่ 2  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดชัยภูมิ  36000
โทรศัพท์ : 0 4482 1933  /  โทรสาร : 0 4482 1933
E-mail : sk_chaiyaphum@otep.moe.go.th