โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
- หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
- ขั้นตอนการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
- ผังขั้นตอนการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
- ตัวอย่างแบบคำขอกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
- แบบคำขอกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
- ตัวอย่างแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
- แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
แจ้งเพื่อทราบ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
ด้วยคณะกรรมการ ช.พ.ค. ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 วันที่ 21 มิถุนายน 2556 พิจารณาเห็นว่าหลักเกณฑ์ในการกู้เงินได้ถือปฎิบัติมานาน
พอสมควรแล้วเห็นควรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตในปัจจุบัน จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการ
สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. วงเงินกู้ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท รวมทั้ง วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ดังนี้
1. ผู้กู้ต้องกันเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้ว ไม่น้อยกว่า 30% ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติกับสมาชิก ช.พ.ค. 
ผู้ประสงค์ขอกู้เงินทุกรายทั้งที่มีสังกัดหน่วยงานและผู้ที่ไม่มีหน่วยงานสังกัด
2.  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ยื่นกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ไม่ต้องปิดหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
3.  กำหนดคุณสมบัติผู้กู้  ดังนี้
3.1  อายุการเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน   600,000 บาท
3.2  อายุการเป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน 1,200,000 บาท
3.3  อายุการเป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน 3,00,000 บาท   
4.  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ขอกลับเข้ามา เป็นสมาชิกต้องมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการ ช.พ.ค. มีคำสั่งอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิก
นับถึงวันที่ยื่นกู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
5.  ต้องไม่เคยค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือน และเงินงวดผ่อนชำระหนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ก่อนยื่นคำขอกู้
ูติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
6.  สมาชิกที่ไม่ยอมชำระเงินงวดโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ผ่านหน่วยจ่ายเงินเดือนให้เว้นระยะเวลา 3 ปี จึงจะสามารถยื่นกู้เงิน ช.พ.ค. ได้ 7.  หลักเกณฑ์อื่นๆ ให้คงเดิม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

บัญชีรายชื่อนัดยื่นแบบคำขอกู้ ชุดที่ 165(คลิกที่นี่)
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนยน 2558
ลำดับที่ 10766-10768 เวลา 08.30 - 10.30 น.

หมายเหตุ : หากไม่มาตามนัด ต้องมายื่นแสดงความจำนงใหม
>>ตามที่ สมาชิกส่งแบบคำขอกู้ ช.พ.ค.โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. (ขยายวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท) ธนาคารออมสินไม่อนุมัติกู้ จึงขอให้ท่าน
ติดต่อรับแบบคำขอกู้ ช.พ.ค. คืนได้ที่ สนง. สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ในวันและเวลาราชการ ตามบัญชีรายชื่อ (คลิกที่นี่)
>>ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ยื่นความจำนง (ลำดับยื่นกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. วงเงิน กู้ไม่ เกิน 3 ล้านบาท (คลิกที่นี่)
>>แจ้งสมาชิก ช.พ.ค. สังกัด สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ทุกท่าน หากท่านได้ยื่นความจำนงกู้ ช.พ.ค. ไว้ขอให้ท่านได้ปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์
ของท่าน ดังนี้

1. เอกสารมูลหนี้จากธนาคารออมสินทุกสัญญา และเอกสารมูลหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ (รวมกันแล้วหากหนี้เกิน 3 ล้านบาท ไม่สามารถกู้ได้)
2. เอกสารและหลักฐานประกอบแบบคำขอกู้ ของผู้กู้/ผู้ค้ำ ต้องแนบให้ครบตามหลักเกณฑ์ (ผู้ค้ำประกันทุกคน ต้องลงนามในหนังสือยินยอมให้หักบัญชี
เงินฝากเพื่อชำระหนี้ เอกสารหมายเลข 12 หน้า 20 หากมีผู้ค้ำประกัน 3 คน ต้องทำทั้ง 3 คนๆละ 2 ฉบับ)
3. หน่วยงานต้นสังกัด (หน่วยหัก) ต้องลงนามในสลิปเงินเดือน และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนให้เรียบร้อย
4. Statement บัญชีเงินเดือน 3 ถึง 6 เดือนย้อนหลัง แล้วแต่กรณี จากธนาคาร ของผู้กู้/ผู้ค้ำ
5. สมาชิกต้องเรียงเอกสารด้วยตนเองให้ถูกต้องทั้ง 2 ชุด
หากท่านสมาชิกไม่ได้ดำเนินการตามนี้ ขอให้ท่านมาขอยื่นความจำนงใหม่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-821933 / www.otep-cpm.go.th
25 ตุลาคม 2554
>>แจ้งเพื่อทราบ
1. การกรอกแบบคำขอกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. จะพิมพ์หรือเขียนก็ได้
2. ผู้ค้ำประกัน/คู่สมรสผู้ค้ำประกัน/ทายาทผู้ให้ความยินยอมโอนสิทธิ ไม่สามารถลงนามเป็นพยานในแบบคำขอกู้ ช.พ.ค.
3. แบบคำขอกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ห้ามถ่ายเอกสาร

4. เอกสารแบบคำขอกู้ ช.พ.ค. ห้ามถ่ายเอกสารให้ใช้ฉบับจริงทั้ง 2 ฉบับ ถ่ายเอกสารเซ็นต์สดไม่ได้
5. สมาชิกที่ยื่นแบบคำขอกู้ ช.พ.ค. จะต้องเอามูลหนี้จากธนาคารออมสิน และสหกรณ์ฯ ไม่ว่าจะมีมูลหนี้หรือไม่เป็นสมาชิกก็ตาม (เพื่อคำนวณมูลหนี้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแบบคำขอกู้)
>>>>>>นายสานิตย์ พลศรี ผอ. สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ได้แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ว่า ปัญหาการค้างชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. / ช.พ.ส.
ทำให้เกิดปัญหาในการกระทบสิทธิหลายด้าน อาทิเช่น สิทธิเกิดกับสมาชิกผู้กู้ สิทธิที่กระทบไปถึงผู้ค้ำประกันเงินกู้ กระทบสิทธิไปถึงกองทุนประกัน
ความมั่นคงของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (อีกหน่อยเงินที่ใช้สำรองจ่ายชำระหนี้ให้กับสมาชิกที่ค้างชำระหนี้ ก็จะเกิดปัญหาในอนาคต)
>>>>>>เมื่อปัญหาเกิดมากขึ้น หนี้เงินกู้เพิ่มมากขึ้น สำนักงาน สกสค.จังหวัด มีภาระเพิ่มขึ้น เงินที่ใช้ติดตามทวงหนี้ก็มากขึ้น สมาชิกที่ยังไม่ได้กู้
ก็ถูกจำกัดสิทธิในการกู้เพิ่มขึ้น ผู้กู้เงินที่ค้างชำระต้องกลับไปทบทวนและต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบก่อนที่ปัญหาจะตามมาถึงระบบ เพราะ
เมื่อเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายหนี้ ถ้าไม่อยากเป็นหนี้ก็ไม่ต้องกู้ ถ้ากล้ากู้ก็ต้องกล้ารับผิดชอบ
>>>>>>อย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วย ไม่ดีครับ

(นายสานิตย์ พลศรี)
28 ตุลาคม 2556

>>แจ้งเพื่อทราบ สมาชิกยื่นแบบคำขอกู้  ช.พ.ค.  ให้ยื่นส่งแบบคำขอกู้  ช.พ.ค.  ตามลำดับคิวของสำนักงานฯ
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนลำดับ

(นายสานิตย์ พลศรี)
6 มกราคม 2555

>>ชี้แจงเหตุที่ไม่ให้เปลี่ยนลำดับ (คิว)
ตามที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ให้สมาชิกยื่นส่งแบบคำขอกู้ ช.พ.ค. ตามลำดับก่อนหลัง (คิว) ของสำนักงานฯ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนลำดับนั้น
สำนักงานฯ ขอชี้แจงว่า จากการที่สำนักงานฯ อนุญาตให้สมาชิกเปลี่ยนลำดับ (คิว) ได้นั้น เพื่อเป็นการแบ่งปันความเดือดร้อนให้กับสมาชิกเป็นการตกลง
ให้ความยินยอมของทั้งสองฝ่าย (คือสมาชิกผู้ขอเปลี่ยนและสมาชิกผู้ยินยอมให้เปลี่ยน) จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดช่องทางในการหารายได้ของสมาชิกบางคน
ในการเรียกรับเงินในการเปลี่ยนลำดับ (คิว) โดยสำนักงานฯ ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการรับเงินดังกล่าวแต่อย่างใดจึงเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้แก่
่สำนักงานฯ ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนลำดับ

 (นายสานิตย์  พลศรี)
27  มกราคม  2555