นายเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยทางการเงิน ภาคกลาง ครั้งที่ 2”

6 june 59 - 1