นายเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รับฟังการรายงานสรุป และมอบนโยบาย การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

15 ก.ค. 59 2