ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการดำเนินงานของมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย

28-4-60 (3)