ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา(นายทวี บุณยเกต)

 

1.2 ฉบับที่ 283 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 1.3 ฉบับที่ 283 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 1.4 ฉบับที่ 283 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.29 น. ณ ลานพระพฤหัสบดีสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จัดงาน “ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา(นายทวี บุณยเกตุ) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ระลึกถึงคุณงามความดี และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ ฯพณฯนายทวี  บุณยเกตุ