การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2561

ประชุมสกสค. 20-6-61