การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ

IMG_5607 IMG_5679 IMG_5718 IMG_5754 IMG_5794 IMG_6624

นางสาววาสนา  เดชอุดม  ประธานกรรมการ  และคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด  และพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมต้อนรับ
ในวันที่  8  มิถุนายน  2559  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดชัยภูมิ