กิจกรรมโครงการสุขใจครูไทยวัยเกษียณ ประจำปี 2564

LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_43 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_47 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_52 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_55 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_58 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_62 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_66 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_75 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_80 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_98 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_121 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_123 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_126 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_133 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_154 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_158 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_161 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_164 LINE_ALBUM_โครงการครูไทยวัยเกษียณ_210923_170

เมื่อวันที่ 23  กันยายน 2564 เวลา 8.30 – 14.30 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดกิจกรรมโครงการสุขใจครูไทยวัยเกษียณ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. โดยมีนายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน กล่าวในพิธี เพื่อให้สมาชิกและบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.มีความรู้ทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถนำวิชาชีพไปประกอบอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ