ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

>> แจ้งเพื่อทราบ ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษา
แก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2560  ดังนี้
1. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) ในปีการศึกษา  2559
ซึ่งจะเข้าเรียนต่อ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ในปีการศึกษา 2560 จังหวัดละ  1  ทุน
มูลค่าทุนละ  4,000.-  บาท  (สี่พันบาทถ้วน)   และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)
2. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ในปีการศึกษา 2559
ซึ่งจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา  2560   รวมทั้งสิ้น  5  ทุน  มูลค่าทุนละ  10,000  บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยให้สถานศึกษารวบรวมแบบขอรับทุนฯ  พร้อมแจ้งหนังสือนำส่งที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนฯ
และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯ ให้ทราบต่อไป
> ประกาศทุน ม.ปลาย (คลิ๊กที่นี่)
> ประกาศทุน ป.ตรี   (คลิ๊กที่นี่)
> แบบขอรับทุนการศึกษา (คลิ๊กที่นี่)