ประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ

S__83255421