ประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัด ครั้งที่ 2/2560

S__10182714 S__10182716 S__10182719
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมจัดสวัสดิการจังหวัด
ครั้งที่ 2/2560  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ