ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดชัยภูมิ

4