ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2561

พืนหลังเจ้าพ่อพระยาแล