ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2559

1 4 5 623
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่
23 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
อำเภอเมืองฯ  จังหวัดชัยภูมิ