ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2560

20170518_093929 20170518_093958 20170518_094007 20170518_094019 20170518_095702 20170518_095713
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2560
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ