ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2560

20170602_094543 20170602_094557 20170602_100134 20170602_100158 20170602_100227 20170602_100243
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2560
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ