ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2560

S__10182661 S__10182663 S__10182666 S__10182670 S__10182677S__10182660เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.
จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ