ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

S__19529731 S__19529732 S__19529733 S__19529734 S__19529735 S__19529736 S__19529737 S__19529738 S__19529739

เมื่อวันที่ 16  มีนาคม  2561 เวลา 09.30 น. นายสาโรจน์  คำพิทักษ์ เป็นประธาน จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ