ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2559

321
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกทุนการศึกษา
มูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  ปีการศึกษา  2559  ในวันที่  8  สิงหาคม  2559  เวลา  9.30  น.  ณ  ห้องประชุม  2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค.  ต่อไป