ประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ

ประเมินผอ.

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นายภิรมย์ นันทวงค์ ประธานกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพร้อมคณะกรรมการ ชุดที่ 7 ได้ดำเนินการประเมินผลการปฎิบัติงานครบรอบ 1 ปี ระหว่่างวันที่ 6 ธันวาคม 2559 – 5 ธันวาคม 2560 ของ นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ