มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__78544900

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายวัชระ  กงชัยภูมิ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 1117462 จำนวน 200,000 บาท สังกัด สมทบนอก-ชำระเอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต 7 มกราคม  2564  ด้วยเหตุโรคเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกจากการล้ม โดยมีนางวนิดา  กงชัยภูมิ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.