มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

1 2

เมื่อวันที่ 28  มกราคม  2564 เวลา 11.45 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.พร้อมมอบพวงหรีดและเงินร่วมทำบุญ ของนายสถิตย์  ตุงชีพ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 831148 จำนวน 200,000 บาท สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต 26 มกราคม 2564 ด้วยเหตุโรคปอดติดเชื้อ โดยมีนางลัทธพรรณ  ตุงชีพ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.