มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__85123077

เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2564  เวลา 11.40 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้นางสาวชูจิต  ศรีสุข นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. พร้อมมอบพวงหรีดและเงินร่วมทำบุญของนายประวัติ ใจมณี เลขประจำตัว ช.พ.ค. 103224 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 2  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต  21  กันยายน  2564  ด้วยเหตุโรคภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยมีนางทองศรี  ใจมณี เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.