มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

1 2

เมื่อวันที่  9  กันยายน  2564  เวลา 11.55 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. พร้อมมอบพวงหรีดและเงินร่วมทำบุญของนายหนูรัก  บุญเกื้อ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 82966  จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญ เขต 1  อำเภอเมืองฯจังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต  8  กันยายน 2564  ด้วยเหตุโรคภาวะไตวาย โดยมีนางพัชรินทร์  พงษ์จำนงค์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.