มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__84467787

เมื่อวันที่  20  กันยายน 2564 เวลา 13.25 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ของนายสมบูรณ์  ทวีศักดิ์ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 343738  จำนวน 200,000 บาท สังกัดบำนาญเขต 1  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต 3  กันยายน 2564  ด้วยเหตุ โรคปอดติดเชื้อ โดยมี นางเสน  ทวีศักดิ์  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.