มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__66199560

เมื่อวันที่ 17  เมษายน  2563 เวลา 11.10 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายบุญเพ็ง อภัย เลขประจำตัว ช.พ.ค. 149617 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 1  อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุโรคชรา โดยมีนางสาวณัฐธยาน์  เตียรถ์นานนท์ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.