มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

8337

8318

เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม 2562 เวลา 10.45 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายประยูร  วิไทสง เลขประจำตัว 329754 จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. เลขประจำตัว 415239 จำนวน 100,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 3 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคมะเร็งที่หูระยะสุดท้าย โดยมี นางวิไลภรณ์  วิไทสง ซึ่งเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ  ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พร้อมรับเงินค่าศาสนพิธี จำนวน 3,000 บาท