มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__78086161

เมื่อวันที่ 29  ธันวาคม  2563 เวลา 14.35 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายสัมฤทธิ์ บุญกัน เลขประจำตัว ช.พ.ค. 77331 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญ เขต 2 อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต 18  ธันวาคม  2563 ด้วยเหตุโรคภาวะปอดติดเชื้อ โดยมีนางสุมิตรา  ภิรมย์กิจ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.