มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__78405686

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 15.40 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนางศรีประไพ  แลโสภา เลขประจำตัว ช.พ.ค. 681248 จำนวน 200,000 บาท สังกัด โรงเรียนบ้านหนองเม็ก  อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต 4  มกราคม  2564  ด้วยเหตุโรคติดเชื้อในกระแสเลือด โดยมีนายบุญเพ็ง แลโสภา ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.