มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__78544903

เมื่อวันที่ 22  มกราคม  2564  เวลา 14.45 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนางลำใย  อยู่ภักดี เลขประจำตัว ช.พ.ส.46090 จำนวน 100,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 3 อำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิตวันที่ 19  มกราคม  2564   ด้วยเหตุโรคชรา โดยมีนายปรีชา  อยู่ภักดี ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร  เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.