มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__84140117

เมื่อวันที่ 9  กันยายน 2564  เวลา 10.30 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนายมานิตย์  กล้าไพรี  เลขประจำตัว ช.พ.ส. 457102  จำนวน 100,000 บาท สังกัด บำนาญ เขต 1  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิตวันที่  5 กันยายน  2564 ด้วยโรคภาวะช็อกจากการติดเชื้อ โดยมีนางทองสุข กล้าไพรี  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.