มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__85115038

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564  เวลา 10.30 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้นางสาวชูจิต  ศรีสุข นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนายบุญเพ็ง  แลโสภา  เลขประจำตัว ช.พ.ส. 297387  จำนวน 100,000 บาท สังกัด หักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิตวันที่  10  กันยายน  2564  ด้วยโรคมะเร็งไม่ทราบสาเหตุ โดยมีนายธนวัฒน์  แลโสภา ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.