มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__85123095

เมื่อวันที่ 11  ตุลาคม 2564  เวลา 14.00 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. ของนางเพชรรัตน์ แสงทอง เลขประจำตัว ช.พ.ส. 505711 จำนวน 100,000 บาท สังกัด หักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิตวันที่  9  ตุลาคม 2564  ด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก โดยมีนายกิตติพงศ์  แสงทอง ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.