ร่วมใส่เสื้อเหลือง เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

IMG_5913 IMG_5916 IMG_6019 IMG_6052

สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมสวมใส่เสื้อเหลือง  เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  ระหว่างวันที่  9 – 10  มิถุนายน  2559