เรียน สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์ลดดอกเบี้ยเงินกู้ชพค.ชพส. 14-6-61