โครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู หลักสูตรการใช้เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์

IMG_6338 IMG_6351 kxIjFcvpMh_1464927102 rpXqMkoGQc_1464927102

สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู
หลักสูตรการใช้เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์  ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ระหว่างวันที่
25 – 26  พฤษภาคม  2559  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ถนนราชวิถี  กรุงเทพมหานคร