ยอดเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำปี 2549

เดือน
ช.พ.ค.
ช.พ.ส.
มกราคม
344
140
กุมภาพันธ์
379
164
มีนาคม
391
163
เมษายน
352
171
พฤษภาคม
368
142
มิถุนายน
366
176
กรกฎาคม
354
180
สิงหาคม
348
174
กันยายน
352
200
ตุลาคม
356
164
พฤศจิกายน
362
175
ธันวาคม
363
170

ยอดเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำปี 2550

เดือน
ช.พ.ค.
ช.พ.ส.
มกราคม
383
172
กุมภาพันธ์
320
142
มีนาคม
506.50
220
เมษายน
351
200
พฤษภาคม
378
180
มิถุนายน
356
200
กรกฎาคม
446
171
สิงหาคม
367.50
194
กันยายน
370
160
ตุลาคม
361
158
พฤศจิกายน
391
159
ธันวาคม
405
196

ยอดเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำปี 2551

เดือน
ช.พ.ค.
ช.พ.ส.
มกราคม
402
184
กุมภาพันธ์
370
156
มีนาคม
416
193
เมษายน
358
146
พฤษภาคม
381
176
มิถุนายน
436
158
กรกฎาคม
387
196
สิงหาคม
336
159
กันยายน
450
206
ตุลาคม
393
169
พฤศจิกายน
350
166
ธันวาคม
415
183
ยอดเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำปี 2552

เดือน
ช.พ.ค.
ช.พ.ส.
มกราคม
415
190
กุมภาพันธ์
387
198
มีนาคม
457
230
เมษายน
362.50
163
พฤษภาคม
305.50
136
มิถุนายน
527
255
กรกฎาคม
420
199
สิงหาคม
362
186
กันยายน
408
189
ตุลาคม
365
180
พฤศจิกายน
374
141
ธันวาคม
491
223

ยอดเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำปี 2553

เดือน
ช.พ.ค.
ช.พ.ส.
มกราคม
386
168
กุมภาพันธ์
457
212
มีนาคม
434
202
เมษายน
376.50
180
พฤษภาคม
437
216
มิถุนายน
394
202
กรกฎาคม
514
279
สิงหาคม
483
238
กันยายน
409
215
ตุลาคม
449
214
พฤศจิกายน
412
225
ธันวาคม
445
213
ยอดเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำปี 2554

เดือน
ช.พ.ค.
ช.พ.ส.
มกราคม
440
197
กุมภาพันธ์
515
242
มีนาคม
466
216
เมษายน
434
217
พฤษภาคม
475
227
มิถุนายน
422
198
กรกฎาคม
419
227
สิงหาคม
423
195
กันยายน
420
215
ตุลาคม
463
249
พฤศจิกายน
458
200
ธันวาคม
396
187
ยอดเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำปี 2555

เดือน
ช.พ.ค.
ช.พ.ส.
มกราคม
508
220
กุมภาพันธ์
579
279
มีนาคม
430
214
เมษายน
501
249
พฤษภาคม
428
189
มิถุนายน
460
252
กรกฎาคม
568
245
สิงหาคม
480
185
กันยายน
438
226
ตุลาคม
493
228
พฤศจิกายน
468
216
ธันวาคม
456
206
ยอดเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำปี 2556

เดือน
ช.พ.ค.
ช.พ.ส.
มกราคม
486
243
กุมภาพันธ์
479
235
มีนาคม
563
263
เมษายน
462
223
พฤษภาคม
504
252
มิถุนายน
509
246
กรกฎาคม
529
261
สิงหาคม
453
256
กันยายน
495
241
ตุลาคม
473
254
พฤศจิกายน
438
216
ธันวาคม
586
307

ยอดเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำปี 2557

เดือน
ช.พ.ค.
ช.พ.ส.
มกราคม
523
223
กุมภาพันธ์
569
257
มีนาคม
568
286
เมษายน
558
264
พฤษภาคม
466
242
มิถุนายน
571
304
กรกฎาคม
506
228
สิงหาคม
482
240
กันยายน
515
246
ตุลาคม
506
252
พฤศจิกายน
514
235
ธันวาคม
584
253

ยอดเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำปี 2558

เดือน
ช.พ.ค.
ช.พ.ส.
มกราคม
438
244
กุมภาพันธ์
586 263
มีนาคม
547 327
เมษายน
513 235
พฤษภาคม
493 240
มิถุนายน
630 299
กรกฎาคม
528 259
สิงหาคม
490 255
กันยายน
497 240
ตุลาคม
512 246
พฤศจิกายน
539 243
ธันวาคม
531 269

ยอดเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำปี 2559

เดือน
ช.พ.ค.
ช.พ.ส.
มกราคม
501 232
กุมภาพันธ์
596 308
มีนาคม
571 285
เมษายน
523 281
พฤษภาคม
   
มิถุนายน
   
กรกฎาคม
   
สิงหาคม
   
กันยายน
   
ตุลาคม
   
พฤศจิกายน
   
ธันวาคม